Stadgar

STADGAR

för

Västerås Square Dance Club

Paragraf 1. ÄNDAMÅL

Västerås Square Dance Club är en ideell förening ansluten till Swedish Association of American Square Dance Clubs som har till uppgift och ändamål:

 • ATT i första hand ägna sig åt modern squaredans enligt amerikanska Callerlab’s intentioner.
 • ATT verka för ett gott kamratskap och ett berikande nöjesliv.
 • ATT skapa förståelse mellan människor i olika åldrar och från olika nationer och kulturer.

Verksamheten omfattar dansverksamhet som kurser, dansfester och dylikt. Föreningen är partipolitiskt obunden.

Föreningen har sin hemort i Västerås.

Paragraf 2. MEDLEMSKAP

Inträde i föreningen beviljas var och en person som vill ställa sig föreningens stadgar till efterrättelse. Medlemskap erhålles automatiskt för person som betalat medlemsavgiften. Avslag får endast ske om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet att gälla för nästkommande kalenderår. Avgiften skall innefatta avgift till SAASDC (Swedish Association of American Square Dance Clubs, Svenska squaredansförbundet).

Avgiften erlägges senast 1 februari.

Medlem som deltar i föreningens dansverksamhet är skyldig att erlägga av styrelsen fastställd dansavgift. Avgiften erlägges vid terminsstart vår och höst. Befrielse från eller nedsättning av medlemsavgiften och eller dansavgift beviljas av styrelsen.

Medlem som inte fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller bevisligen skadar föreningens verksamhet, kan uteslutas av styrelsen.

Utesluten medlem har vädjorätt hos årsmötet. Vill medlemmen utnyttja denna vädjorätt skall han meddela styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Paragraf 3. STYRELSEN

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall – inom ramen för föreningens och “SAASDC’s” stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Föreningen ska ha en styrelse bestående av ordförande samt minst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och minst en (1) ledamot.

Vid årsmöte väljs ordförande och ledamöter.

Övriga styrelseposter fördelas vid styrelsens konstituering.

Ordförande väljs för en period av ett år. Ledamöter väljs för en period av två år. För att få en överlappning av ledamöternas valperiod bör två (2) av ledamöterna väljas på ett (1) år vid styrelsens bildande samt vid fyllnadsval.

Styrelsens beslut är giltiga om minst tre ledamöter är eniga om beslutet. Vid sammanträde skall protokoll föras.

Justerat protokoll skall finnas disponibelt senast tre (3) veckor efter sammanträdet.

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Styrelsen skall föra fullständig inventarieförteckning.

Styrelsen fördelar övrigt arbete på lämpligt sätt.

Fyllnadsval under verksamhetsår kan endast ske vid föreningsmöte.

Paragraf 4. REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet två (2) revisorer, vardera för en mandattid av två år samt en (1) revisorsuppleant, för en mandattid av ett år.

Senast den 15 januari skall styrelsens förvaltning och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka senast 14 dagar före årsmöte skall avge revisionsberättelse med angivande av huruvida ansvarsfrihet för styrelseledamöterna tillstyrkes.

Paragraf 5. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte t o m närmast följande ordinarie årsmöte. Föreningens räkenskaper föres per kalenderår.

För ekonomiska beslut är styrelsen gemensamt ansvarig.

Paragraf 6. MÖTEN

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande myndighet, skall hållas före februari månads utgång. Kallelse med föredragningslista skall utsändas minst trettio (30) dagar före årsmötet. Motioner skall skriftligen inges till styrelsen minst sextio (60) dagar före årsmötet.

Medlemsmöte skall hållas då styrelsen anser detta erforderligt eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar så önskar.

Kallelse till medlemsmöte skall utsändas minst 20 dagar före mötet.

Paragraf 7. FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTE

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesfunktionärer
  1. ordförande
  2. sekreterare
  3. två (2) protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
  1. Anmälan av ärenden att tas upp under punkt 14
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk rapport
 7. Inventarieförteckning
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet
 10. Fastställande av ekonomi Verksamhetsplan och Budget Reseersättningar
 11. Medlemsavgift för nästkommande kalenderår
 12. Val av
  1. ordförande
  2. ledamöter
  3. revisor
  4. revisorsuppleant
  5. valberedning
  6. övriga funktionärer
 13. Motioner och propositioner
 14. Under punkt 4 anmälda ärenden
 15. Deltagare till förbundsstämman
 16. Avslutning

Paragraf 8. BESLUT

Frågor vid möten avgörs genom enkelt majoritetsbeslut. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom i frågor rörande val. Där avgör lotten vid lika röstetal. Varje närvarande medlem äger en röst. Frånvarande medlemmar har möjlighet att på specifik fråga rösta via skriftlig fullmakt eller nöja sig med de närvarandes beslut.

Paragraf 9. UPPLÖSNING

Förslag om upplösning av föreningen får tas upp till behandling endast vid årsmöte. För godkännande av sådant förslag fordras 2/3 majoritet bland närvarande röstberättigade medlemmar, på två (2) på varandra följande ordinarie sammanträden, varav ett årsmöte. Sammanträdena skall äga rum med minst sextio (60) dagars mellanrum. Kallelse till sådant sammanträde skall utgå skriftligen till samtliga medlemmar minst trettio (30) dagar före sammanträdets hållande.

Beslut om upplösning av förening skall innehålla föreskrift om hur tillgångar skall fördelas och användas.

Paragraf 10. STADGEÄNDRING

Förslag till stadgeändring skall skriftligen inlämnas till styrelsen.

Beslut om stadgeändring kan fattas av två på varandra följande ordinarie möten, varav ett årsmöte, med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna. Sammanträdena skall äga rum med minst en (1) månads mellanrum och besluten skall vara likalydande.

Paragraf 11. ÖVRIGT

Utöver dessa stadgar gäller SAASDC’s stadgar och föreskrifter samt utgivna underlag från Callerlab, allt i tillämpliga delar.

Ordförande och sekreterare skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Ovanstående stadgar antagna på årsmöte den 23/3 2021 och fastställda på medlems- möte 10/10 2021.